Kişisel Verilerin Korunması ve Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni ile, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili mevzuat uyarınca, DrSosyal olarak, kişisel verilerinizin işlenmesi ve korunması ile ilgili aldığımız tedbirler, süreçler ve sahip olduğunuz haklar konusunda, sizlerin bilgilendirilmesi hedeflenmektedir.

Kullanıcılar sitemizi ziyaret ettiğinde, bir formu doldurdukça ve sitemizde hazırladığımız diğer faaliyetleri, hizmetleri, özellikleri veya kaynaklarla bağlantılı aktiviteleri gerçekleştirdikçe kimlik bilgilerini toplayabiliriz. Kullanıcılara, uygun olduğu takdirde, ad, e-posta adresi, telefon numarası, çalıştığı şirket, iş tanımı sorulabilir. Bununla birlikte, kullanıcılar anonim olarak sitemizi ziyaret edebilir. Kişisel kimlik bilgilerini, kullanıcılar gönüllü olarak bize gönderdikleri takdirde toplayacağız. Kullanıcılar, siteyle ilgili belirli faaliyette bulunmaları dışında, kimlik bilgilerini vermeyi her zaman reddedebilir.

Sitemizle etkileşime girdiklerinde kullanıcılar hakkında kişisel olmayan kimlik bilgileri toplayabiliriz. Kişisel olmayan kimlik bilgileri, tarayıcı adını, bilgisayarın türünü ve kullanıcılar hakkındaki teknik bilgileri, sitemize bağlantı kurma araçlarını (işletim sistemi ve kullanılmış İnternet servis sağlayıcıları ve benzeri diğer bilgileri) içerebilir.

Web tarayıcı çerezleri

Sitemiz, kullanıcı deneyimini geliştirmek için “çerezler” kullanabilir. Kullanıcının web tarayıcısı, kayıt tutma amacıyla ve bazen kullanıcı bilgilerini izlemek için çerezleri sabit diskinize yerleştirir. Kullanıcı, çerezleri reddetmek için web tarayıcısını ayarlamayı seçebilir.

Şirketimize ait web sitesini kullanan/erişen ziyaretçiler/kullanıcıların, bu kullanım/erişim sırasında paylaşacakları ve şirketimiz tarafından işlenebilecek bilgiler, aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydıyla, özellikle şunlardır : 1.İletişim Formu aracılığıyla paylaşılacak bilgiler (Adı – Soyadı, E-mail adresi, Özgeçmişi), 2. Mesaj içeriğinde paylaşacakları talep/şikayet bilgileri ve mesajın konusu, 3. Hizmet alınan internet sitelerinin (Google Analytics, Google Search Console ve Sendpress) çerez kullanımı vasıtasıyla topladığı ve şirketimizle paylaştığı veriler.

Şirketimiz,doğrudan web sitemiz aracılığıyla çerez kullanarak bir veri işleme süreci gerçekleştirmemekle birlikte, hizmet aldığımız internet siteleri aracılığıyla çerez kullanımı yapılarak bir veri toplama işlemi gerçekleştirebilmektedir.

1.Google Analytics
Kullanıcı/Ziyaretçilerin sayıları, demografik özellikleri (ülke, şehir, cinsiyet, ilgi alanları, yaş aralığı v.b.) kullandıkları cihaz, sistem bilgisi, IP adresi, Kullanıcı/Ziyaretçilerin web sitemizde hangi sayfaları kullandıkları bilgisini sağlamaktadır. Google Analytics Hizmet ve Koşullar sayfası : https://www.google.com/analytics/terms/tr.html

2.Google Search Console
Kullanıcı/Ziyaretçilerin Google arama motorundan hangi sorguları yazarak şirketimiz web sitesine ulaştıkları bilgisini paylaşmaktadır. Google Ürünleri ile ilgili olarak Google’ın şirketimize verdiği/sağladığı hizmet için gizlilik bildirimi ile ilgili bilgilerin yer aldığı url:https://support.google.com/analytics/answer/7105316?hl=tr

3. Bülten aboneliği için paylaşılacak bilgiler (mail adresi): Bültene abone olan kullanıcılara hizmet alınan internet sitesi (sendpress) aracılığıyla mailing yapılmaktadır. Sendpress aracılığıyla bülten aboneliği gerçekleştiren kullanıcılara periyodik olarak mailing çalışması yapılmaktadır.
Sendpress’in sağladığı hizmetlerle ilgili yasal bilgilendirme sayfası: https://www.sendpress.com/terms-and-conditions/

Kişisel verileriniz, müşterilere yönelik kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi, internet sitemizin ve mobil uygulamaların geliştirilmesi, pazarlama, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyet analizi işlemleri kapsamında, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz;
• Avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilere; iş süreçlerimizi hukuka ve meşru menfaatlerimize uygun olarak yürütebilmemiz, olası bir yargı sürecinde savunma hakkımızı kullanabilmemiz,
• Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize; hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz,
• Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlar ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına; hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz,
• Hizmet aldığımız iş ortaklarımız, ifa yardımcılarımıza hizmetlerimizin geliştirilebilmesi, altyapı ve güvenlik süreçlerinin geliştirilebilmesi, amaçları ile KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizle ilgili olarak;
a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f. KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, yazılı ve imzalı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle bize ulaşarak iletebilirsiniz.

Başvurunuz KVKK’da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup başvuru sahibinin, ilgili kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edilebilecektir; bu bilgiler yalnızca ilgili kişinin kimliğinin tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına talep edilecektir.

Bu gizlilik politikasındaki değişiklikler

DrSosyal, bu gizlilik politikasını istediği zaman güncelleme yetkisine sahiptir. DrSosyal tarafından herhangi bir duyuruda bulunulmaksızın değiştirilebilir. Topladığımız kişisel bilgilerin korunmasına nasıl yardım ettiğimiz konusunda bilgilendirilmek üzere değişiklikler için kullanıcıları sık sık bu sayfayı kontrol etmeye teşvik ediyoruz. Bu gizlilik politikasını periyodik olarak inceleme ve değişiklikleri yapma konusunda sorumluluk sahibi olduğunuzu kabul etmiş oluyorsunuz.

Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden yararlananlar, bütün bu şartları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.